سایز تبلیغات اینترنتی بنری

تبلیغات بنری نیز مانند هر نوع دیگر تبلیغات دارای سایزهای استاندارد زیر می باشد، این استاندارد در وب سایتهای ایرانی نیز تا حد زیادی رعایت می شود ولی گاهی به دلیل فضای طراحی شده یک وب سایت تغییر در سایز بنر نیز دیده شده است. سایز تمامی بنرها براساس پیکسل و نحوه نمایش عمودی یا افقی بنر در شکل قابل مشاهده می باشد.
از سایزهای استاندارد پر کاربرد در وب ایران می توان به سایزهای زیر اشاره داشت:

    سایز بنر 60×468 پیکسل
    سایز بنر 240×120 پیکسل
    سایز بنر 60×234 پیکسل
    سایز بنر 140×130 پیکسل
    سایز بنر 200×130 پیکسل
    سایز بنر 250×300 پیکسل